Webové stránky: Smluvní podmínky

Následující ujednání jsou všeobecně platnými Všeobecnými smluvními podmínkami provozu projektu ŠKOLKY.INFO pro využívání všech služeb (dále jen Podmínky), které nabízí Provozovatel svým Zákazníkům, a týkají se veškerých obchodních vztahů mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniklých na základě Smlouvy o poskytování Internetových služeb ŠKOLKY.INFO.

Provozovatel

 • Provozovatelem služby je společnost, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách ŠKOLKY.INFO (www.skolky.info)
Zákazník
 • Zákazníkem společnosti může být fyzická nebo právnická osoba, která s Provozovatelem  uzavře Smlouvu o poskytování Internetových služeb ŠKOLKY.INFO. Tyto Podmínky v aktuálním znění včetně případných dodatků či rozšíření jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování Internetových služeb ŠKOLKY.INFO (dále jen Smlouva), která je mezi Zákazníkem a Provozovatelem uzavřena dokončením a odesláním Objednávky služeb ze strany Zákazníka Provozovateli a řádným provedením úhrady (se správným variabilním symbolem) objednaných služeb ze strany Zákazníka na bankovní účet Provozovatele.
 • Dokončením objednávky Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se Smlouvou, Podmínkami a všemi podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem a specifikací jím objednané služby dle nabídky Provozovatele.
Provoz
 • Provozovatel zajistí provoz služeb tak, jak vyplývá z jejich specifikace na stránkách ŠKOLKY.INFO, vždy s nejvyšším úsilím na zajištění jejich maximální dostupnosti a využitelnosti. Provozovatel zajistí u všech služeb nonstop servis a dohled.  Součástí poskytovaného servisu je provoz podpory, na kterou se Zákazník může obrátit se svými dotazy, požadavky, či připomínkami. 
 • Pro vybrané služby Provozovatel zajišťuje jejich on-line monitoring. K údajům z monitoringu má on-line přístup každý Zákazník, který využívá službu, k níž se monitoring vztahuje. Provozovatel si vyhrazuje právo operativně provádět nutné zásahy na své síti a na svém hardwarovém a softwarovém vybavení, jejichž pomocí provoz služeb zajišťuje.
 • V případě přerušení nebo nefunkčnosti služby v rozsahu delším, než je stanoveno, nemá Zákazník nárok na náhradu škod souvisejících s jakýmkoliv výpadkem nebo přerušením provozu poskytovaných služeb, ale má pouze nárok na stanovenou kompenzaci neuskutečněného provozu, a to v rozsahu uvedeném u jednotlivých služeb na Internetových stránkách Provozovatele. Rozsah kompenzace za neuskutečněný provoz je omezen (maximální částka kompenzace je shodná s měsíčním poplatkem), a je určen jako poměrná sleva z provozního poplatku a to v rozsahu, který poměrně odpovídá rozsahu neuskutečněného provozu. Kompenzace může mít po dohodě mezi Provozovatelem a Zákazníkem jinou formu. Na kompenzaci Zákazník nemá nárok, pokud z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré Zákazníkovi poskytované služby Provozovatelem, Smlouva je vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, nebo Zákazník písemně prokazatelným způsobem neprovede reklamaci nefunkčnosti služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.
 • Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost (a proto neposkytuje kompenzace) za poruchy v provozu služeb, které prokazatelně sám nezpůsobil, zejména poruchy a odstávky:
  • způsobené technickým nebo jiným problémem některého subdodavatele,
  • vyplývající z problémů, které způsobuje některý ze Zákazníků Provozovatele,
  • jejichž příčinou je vyšší moc.
Odstávky
 • Provozovatel si vyhrazuje právo provést  plánovanou odstávku. Odstávka slouží především k provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru a údržbě či výměně hardwaru. Pokud Prozovovatel předpokládá nutný zásah do hardware nebo software strojů, na kterých je některá z nabízených služeb provozována, nebo které s provozem služby bezprostředně souvisejí, a pokud tento zásah omezí funkčnost služby v jednorázovém rozsahu delším než 30 minut, tak tuto plánovanou odstávku Provozovatel oznámí adekvátním způsobem nejpozději 24 hodin před jejím započetím. Za adekvátní způsob se považuje  zasílání těchto informací na kontaktní e-mail Zakazníka.
 • Provozovatel provede odstávku v nejkratší možné míře a pokud možno v době nižšího provozu, tedy především v nočních hodinách, o víkendech či svátcích. Z takto provedených odstávek Zákazníkovi v případě předem hlášené odstávky nevzniká žádný nárok na jakoukoli náhradu neuskutečněného provozu ani případných souvisejících škod.
Webové stránky
 • Webovými stránkami organizace je myšleno prezentace organizace pomocí textů, fotografií, loga, audio a video záznamy, na které má Zákazník autorské práva.
 • Zákazník objednáním webových stránek si nekupuje hotový produkt (grafický vzhled, dynamické skripty), ale službu, která je účtována dle ceníku jednorázovým poplatkem. K této službě je potřeba zaplatit Webhosting částkou dle aktuální ceníku a to jednou ročně ode dne objednání služby.
 • Zákazník nemá nárok na obsah dynamických skriptů a ani jejich zdrojových kódu.
 • Poskytovatel se zavazuje kompletně zpracovat webové stránky dle přání Zákazníka. Dále se zavazuje Zákazníkovi naplnit obsah webových stránek dle elektronických dokumentů zaslaných na e-mail v kontaktech Poskytovatele a to jednorázově před spuštěním prezentace.
 • Poskytovatel není dále povinen plnit nebo opravovat bezplatně Zákazníkovi webové stránky. Zákazník si tyto změny provádí sám v administračním prostředí webových stránek (www.skolky.info/admin) pod svými přihlašovacími údaji, které obdržel při objednání služby.
 • Pokud si Zákazník zaplatí službu Aktualizace webových stránek, je Poskytovatel povinen aktualizovat tyto informace, které byly poslány na adresu Poskytovatele a to do 48 hodin od přijetí požadavku na změnu.
 • Poskytovatel se zavazuje umožnit přístup Zákazníkovi na Administrační rozhraní 24 hodin denně, bez jakéhokoliv omezení. Výjimkou je pouze odstávka systému.
 • Zákazník si může v Administračním prostředí upravovat, měnit obsah svých stránek kdykoliv a kdekoliv bez souhlasu Poskytovatele. Zákazník je povinen pouze dodržet podmínky provozu.
 • Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za informace na Webových stránkách Zákazníka. Zákazník je povinen si právně ošetřit používání všech informací a fotografií osob na webových stránkách.
Webhosting
 • Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud bude bez předchozího písemného prokazatelného souhlasu Provozovatele hostovat na jeho serveru jakýkoli obsah, který se i jen částečně může zařadit do výše uvedených kategorií v sekci "Vyloučení z provozu", má Provozovatel právo na okamžité přerušení poskytování služby a úhradu všech nákladů a škod, které mu toto jednání Zákazníka způsobilo. V případě zjištění porušení pravidel provozu (zejména ze Smlouvy a Podmínek) nebo podezření z porušení Smlouvy ze strany Zákazníka má Provozovatel mimo jiné právo okamžitě ukončit smluvní vztah.
Vyloučení z provozu
 • Provozovatel bez předchozího prokazatelného písemného souhlasu neposkytuje služby Zákazníkům, kteří jednají tak, že nabízejí obsah, sdílejí obsah nebo stahují obsah:
  • který je v rozporu s právním řádem České republiky a/nebo platnými mezinárodními úmluvami, kterými je příslušná země vázána,
  • kterým porušují autorská, patentová, průmyslová nebo jiná podobná práva,
  • který lze označit jako spam, který slouží k rozesílání spamu, odkazuje na spam, přičemž je z provozu vyloučeno i provozování služeb Zákazníkům, kteří jsou spojování a publikováni v souvislosti s pojmem spam,
  • který obsahuje nedovolené aplikace a skripty, případně který přetěžuje databázové systémy nebo způsobuje špatnou funkci serverů,
  • který ohrožuje soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě Internet nebo ohrožuje soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných uživatelů sítě Internet (například prostřednictvím virů, generátorů hesel apod.),
  • který lze označit jako hudební, zvukové, obrazové, filmové a jiné podobné soubory, k nimž Zákazník nemá oprávnění nebo autorská práva či jiná práva k jejich šíření a distribuci,
  • který obsahuje jakékoli informace, poškozující dobré jméno Provozovatele a/nebo jeho pracovníků,
  • kterým jsou přímo či nepřímo poškozována jakékoliv práva třetích osob, který je v rozporu s dobrými mravy,
  • cokoliv se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií.
 • Provozovatel má při zjištění tohoto jednání ze strany Zákazníka právo okamžitě a bez náhrady ukončit poskytování služby Klientovi a zároveň má Poskytovatel právo vyžadovat náhradu ve výši odpovídající rozsahu způsobené škody.
Platby
 • Dokončením objednávky služby nabízené Provozovatelem vyjadřuje Zákazník svůj zájem na získání a využívání objednané služby, a zároveň porozumění obsahu nabídky na jejímž základě Zákazník objednávku uskutečnil. V případě potřeby může bližší informace ke konkrétní nabídce Zákazník získat především dotazem na podporu Provozovatele. Dokončením objednávky vyjadřuje Zákazník také svůj souhlas s cenou, která je na tuto službu uplatňována. Na základě dokončené objednávky zašle Provozovatel Zákazníkovi na kontaktní adresu fakturu pro provedení platby za objednanou službu.
 • Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je sám zodpovědný za včasné provedení platby Poskytovateli, a to ve správné výši, pod správným symbolem a na správný bankovní účet. Pokud Zákazník neprovede platbu řádně, nebude možné přijatou platbu na straně Provozovatele identifikovat a služba bude považována za neuhrazenou se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Provozovatel zajišťuje včasné informování Zákazníka o nutném provedení platby, a to doručením faktury na kontaktní adresu Zákazníka nebo zobrazením informace k platbě v administračním rozhraní.
Závěr
 • Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem.
 • Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné od 01. listopadu 2006. Tato Smlouva a Podmínky se vztahují na všechny služby poskytované Provozovatelem. 
© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA