Školství - zákony: Typy výuk
Začít spolu - "Step by Step"

Program STEP BY STEP - Začít spolu - je alternativní vzdělávací program, který kombinuje evropské tradice ve výchově dětí s moderními přístupy kladoucími důraz na samostatnost žáků. Program důsledně respektuje individualitu dítěte, jeho nadání, prostředí, z něhož vyšlo, jeho osobní tempo. Posiluje jeho sebedůvěru , víru ve vlastní schopnosti , poznání sebe sama. Vede žáky k formulaci a obhájení svých názorů a postojů, učí je uvědomělé vnitřní kázni a pracovním návykům formou projektů, pokusů, dramatizace aj. Žáci pracují v centrech aktivit /čtení a psaní, matematika, přírodní vědy/. Řeší zde úkoly samostatně nebo ve skupinách, učí se spolupráci, ale i toleranci a pomoci druhým . Děti jsou vždy pozitivně hodnoceny. Rodiče nejsou odkázáni jen na kontrolu žákovských knížek a účasti na třídních schůzkách. Jsou vítáni jako partneři, kteří mají možnost kdykoliv navštívit vyučování, spolupracovat na projektech i tvůrčích dílnách ve třídě.

Principy kurikula programu Začít spolu:

  • Individuální přístup ke každému dítěti
  • Integrované učení hrou a činnostmi
  • Centra aktivit ve třídě
  • Aktivní účast rodin
  • Spolupráce s komunitou

Dítě se naučí :

  • Jasně formulovat a vyjadřovat vlastní názory a myšlenky
  • Tvořivě myslet a pracovat , využívat představivost
  • Plánovat a organizovat si své vlastní učení a přebírat zodpovědnost za vlastní rozhodnutí
  • Spolupracovat , brát v úvahu a respektovat názory ostatních
  • Akceptovat změnu a různost jako přirozený stav

Internet:
http://www.sbscr.cz

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA