Databáze školek: Detail školy
Právě se nacházíte - Kraj: Praha | Okres: Praha 5 | Město: Praha 5

Julinka - mateřská škola logopedickáUlice: Elišky Přemyslovny 445
Město: 15600 Praha 5
Telefon: (+420) 775 583 252

Kapacita: 12 dětí
Provoz: 08:00 - 17:00
Typ výuky: Školní vzdělávací program
Zřizovatel: soukromý sektor

Detailní popis:

Mateřská škola logopedická je speciální mateřskou školou zapsanou v rejstříku škol MŠMT ČR. Školka poskytuje předškolní výchovu a vzdělávání dětem s poruchou komunikace ve věku od 3 let do nástupu do základní školy. Každodenní režim školy vychází ze školního programu Spolu v jednom domě.

Primárním posláním naší MŠ je speciálně-pedagogická a logopedická péče o děti s poruchami řeči a komunikace  (dyslálie/patlavost, opožděný vývoj řeči, dysfázie, koktavost popřípadě jiná diagnóza dle individuální konzultace) se zaměřením na fyziologický vývoj řeči a reedukaci při nesprávné artikulaci. Cílem je hravou formou rozvíjet u dětí řeč jako základní prostředek komunikace a duševního rozvoje tak, aby jim byl usnadněn nástup do první třídy. Malý počet dětí v kolektivu umožňuje individuální přístup a optimální péči našich pedagogů.

Děti jsou přijímány na základě diagnostiky našeho klinického logopeda a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra.

Zároveň je školka také místem, kde se děti při soužití se seniory přirozeně učí mezigenerační solidaritě, toleranci a úctě ke stáří, kde se formují jejich sociální role. Dětský svět je zde propojen se světem seniorů, je tu příležitost ke vzájemnému sblížení. Dětská spontaneita, radost a energie je doplňována zkušeností a moudrosti stáří.

Cíle školky:

Základním cílem školky je v přirozeném mezigeneračním prostředí nenásilně procvičovat řečové a komunikační dovednosti předškolních dětí a poskytovat denní odbornou logopedickou péči dětem s narušenou komunikační schopností. Logopedická péče probíhá jednak v rámci každodenní individuální logopedie, jednak v rámci skupinové logopedické terapie. Důraz je kladen na potřeby a možnosti jednotlivých dětí.

Dílčí cíle:

 • Rozvoj smyslového vnímání
 • Rozvoj tělesné obratnosti, grafomotoriky a motoriky mluvidel
 • Rozvoj slovní zásoby
 • Rozvoj výtvarných a hudebních dovedností
 • Rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 • Rozvoj prostorové orientace
 • Procvičování logického myšlení
 • Rozvoj koncentrace pozornosti
 • Rozvoj správné artikulace
 • Rozvoj spolupráce s dospělými a seniory
 • Upevňování pravidel společného soužití
 • Podpora a rozvíjení pozitivního a otevřeného přístupu k nejstarší generaci
 • Rozvoj citlivosti, tolerance a respektu
 • Rozvoj mezilidských vztahů
 

Jak během dne pracujeme:

Školka je otevřena od 8 do 17 hodin, dopolední hodiny jsou více zaměřeny na individuální a skupinovou logopedickou terapii, odpolední čas je spíše odpočinkový a hravý. S dětmi pracuje pedagog s logopedickou kvalifikací, který zařazuje do běžné výukové činnosti individuální a skupinovou logopedickou péči. Ve spolupráci s klinickým logopedem pak usiluje o včasné podchycení a postupnou reedukaci případných řečových poruch. Mnohé činnosti jsou vykonávány společně se seniory (hry, tvořivé dílničky, zpěv a rytmizace, relaxační cvičení, výroba dárečků, práce na zahradě, jóga smíchu apod.), obě skupiny tak mají možnost podnětné spolupráce, díky které se mohou vzájemně motivovat a obohacovat.

Mezi základní pravidelné činnosti patří:

 • Přivítání dětí, práce v kroužku, sdílení společných zážitků
 • Skupinová logopedická cvičení a hry (hmatové hádanky, práce se zvuky, říkanky, práce s obrázky apod.)
 • Individuální logopedická péče
 • Hudebně – pohybové aktivity
 • Tvořivé činnosti
 • Volná hra
 • Pobyt venku
 • Odpočinek a četba

Nedílnou součástí školky je spolupráce s rodiči. Důraz je kladen na edukaci k upevňování nacvičených postupů správné artikulace v rodinném prostředí. Rodiče se účastní pravidelných konzultací s klinickým logopedem.

Co dále nabízíme:

Školka pro děti je umístěna v krásné secesní vile s velkou zahradou. Ta je přizpůsobena tak, aby byla prostorem nejen pro radost ze hry, ale zároveň podporovala jejich citový vztah k přírodě. Zahrada nabízí herní prvky z přírodních materiálů určených nejen k rozvoji pohybové obratnosti, ale i komunikačních dovedností. Součástí zahrady jsou záhony, o které děti společně se seniory pečují a společně sklízejí vypěstované produkty.

Provoz školky:

Pondělí – pátek, 8-17 hod

Pro děti je zajištěn celodenní stravovací a pitný režim.

Kapacita školky:

S ohledem na potřebu individuální logopedické péče je kapacita třídy omezena na 12 dětí.

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA