Databáze školek: Detail školy
Právě se nacházíte - Kraj: Praha | Okres: Praha 9 | Město: Praha 9 - Čakovice

Mateřská škola Čakovice I.
Ulice: Něvská 830
Město: 19600 Praha 9 - Čakovice
Telefon: (+420) +420 603 103 922

Typ výuky: Školní vzdělávací program
Zřizovatel: obec, městská část

Detailní popis:

     Jednopatrová budova je pavilónového typu. Jsou zde 4 třídy a kompletní technické zázemí. Třídy jsou vybaveny nábytkem, tělovýchovným nářadím včetně trampolíny, ribstolí, kladiny, švédské bedny a závěsných houpaček v interiéru.
     K budově patří velká zahrada s dostatečným množstvím zeleně, vybavena zahradním nábytkem, zakrytými pískovišti, rozkládacím bazénem a novými přírodními herními prvky.

     MŠ má svůj "Školní vzdělávací program".
     Pro děti integrované a s odloženou školní docházkou budou vypracovány individuální vzdělávací programy s pravidelným vyhodnocováním (konzultace s rodiči).

     Školka nabízí možnost integrace postižených dětí mezi děti zdravé.
     Integrace se doporučuje obzvlášť v případě, kdy rodiče hodlají dítě integrovat do ZŠ. Jelikož se poznávací procesy u postiženého dítěte vyvíjejí pomaleji než u zdravého, je možné u dítěte prodloužit školní docházku až o dva roky a to na základě vyjádření a doporučení jak třídní učitelky, tak psychologa, neurologa, logopeda, ..., kteří na vývoj dítěte dohlížejí. Snahou pedagogů je vytvořit integrovanému dítěti podmínky k rozvoji jeho osobnosti a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

     RVP vychází a opírá se o učení Marie Montessori. Toto učení počítá s integrací defektních dětí do běžných MŠ. Výchovný program je tudíž "šitý na míru" pro konkrétní dítě a jeho snahou je rozvíjet dispozice a předpoklady dítěte s ohledem na jeho reální možnosti. Nejdůležitější je získat zájem dítěte. Při výchově se uplatňuje senzomotorický materiál rozvíjející všechny smysly. Důraz se klade na: svobodu, samostatnost, tvořivost, a dále na volní a citovou výchovu. Výuka je spojena s pohybem, hrou a citovou atmosférou. Respektuje se individualita dítěte. Cílem je, aby dítě před začátkem školní docházky získalo, v rozsahu svých předpokladů a možností, přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost (respekt se bere na specifika omezení). Předškolní vzdělávání má pro dítě veliký význam. Poskytuje základy pro utváření zdravého sebevědomí a sebejistoty.

Integrace dětí:
- děti s DMO - s lehčím postižením (ne na vozíčku, školka nemá bezbariérový přístup)
- děti s LMD - hyper a hypoaktivní (ADHD, ADD, ODD)
- děti s poruchami zraku - lehký a střední stupeň s refrakčními vadami, způsobenými špatnou lomivostí čočky, kde obraz se nepromítá na sítnici (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus)
- děti barvoslepé a šeroslepé - (snížený barvocit, daltonismus, úplná barvoslepost)
- děti tupozraké a šilhavé - lehký a střední stupeň slabozrakosti
- děti nedoslýchavé - lehká a střední nedoslýchavost používající naslouchadla a kochleární implantáty
- děti a aspergerovým syndromem - děti s vadami řeči - opožděný vývoj řeči, vady výslovnosti
- dyslalie (fyziologická patlavost), huhňavost, breptavost, neurologické poruchy
- koktavost (spolupráce s logopedy, procvičování cvičení)
- děti s oligofrenií - I. stupeň lehký, max. střední

Kapacita MŠ: 120 dětí

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA